jinnat demons

/jinnat demons

Jinnat proof by qurani ayaat

ﻭَﺟَﻌَﻠُﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺷُﺮَﻛَﺎﺀَ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَﺧَﻠَﻘَﻬُﻢْ ۖ ﻭَﺧَﺮَﻗُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺑَﻨِﻴﻦَ=1 ﻭَﺑَﻨَﺎﺕٍ [...]